poniedziałek, 24 czerwiec 2024
Czy sadownicy  ubezpieczą jeszcze swoje uprawy od gradu?
Otrzymaliśmy odpowiedź na naszą interwencję!
" W odpowiedzi na pismo w sprawie problemów z ubezpieczeniem upraw rolnych od gradu z dopłatą z budżetu państwa, uprzejmie informuję Pana Prezesa, że osiem zakładów ubezpieczeń zawarło z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowy w sprawie stosowania w 2023 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich.tj.:
1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
3. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
4. AGRO Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą
w Warszawie,
5. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w
Warszawie,
6. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
7. Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w Gießen), Oddział VH VVaG TUW
w Polsce z siedzibą Oddziału w Poznaniu,
8. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

W/w zakłady ubezpieczeń oferują producentom rolnym ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia. Każdy z tych zakładów ubezpieczeń posiada w swojej ofercie ubezpieczenie od ryzyka gradu z dopłatą z budżetu państwa. Zakład ubezpieczeń przedstawiając ofertę
ubezpieczającemu musi przede wszystkim oszacować ryzyko oraz zaproponować adekwatną do tego ryzyka składkę za ubezpieczenie. Ponadto, zgodnie z przepisami
prawa, umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli zajście przewidzianego w umowie wypadku nie jest możliwe albo przeciwnie – wystąpienie zdarzenia losowego jest pewne."

"Wysokość składek ubezpieczeniowych zakład ubezpieczeń ustala po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i zapewnienia co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań
z umów ubezpieczenia oraz pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej. Wysokość składki za konkretną umowę ubezpieczenia ustalana jest z
uwzględnieniem: rodzajów przedmiotów ubezpieczenia, zakresu ochrony ubezpieczeniowej, wysokości i sposobu ustalania sum ubezpieczenia stanowiących limit
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz okoliczności mających wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego powodującego szkodę.
Zakład ubezpieczeń stosuje własne stawki taryfowe oraz ogólne warunki ubezpieczenia, ale ich cechą wspólną jest to, żeby przygotowane oferty ubezpieczenia były jak
najbardziej atrakcyjne dla producentów rolnych.
Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że w umowach z zakładami ubezpieczeń łączny limit dopłat do składek ubezpieczenia został określony w wysokości 920,5 mln
zł. W 2022 r. wykorzystana została kwota 760,1 mln zł."

W związku z brakiem odpowiedzi na prośbę o uruchomienie dodatkowych środków wystosowaliśmy kolejną interwencję.
O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco‼️‼️

Log in or Sign up