piątek, 22 wrzesień 2023
Plan Strategiczny WPR na lata 2023–2027 przewiduje dalsze wsparcie rolnictwa ekologicznego.

Od 2023 roku Plan Strategiczny WPR zakłada podejmowanie 5-letnich zobowiązań w ramach interwencji Rolnictwo ekologiczne.

Jest to kontynuacja wsparcia wdrażanego w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, to znaczy wsparcia do powierzchni różnych grup upraw tj.: rolniczych, warzywnych, zielarskich, sadowniczych podstawowych, jagodowych, sadowniczych ekstensywnych, paszowych oraz trwałych użytków zielonych (TUZ), prowadzonych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego: w okresie konwersji i po okresie konwersji. Całkowity budżet interwencji na lata 2023-2027 wynosi około 905 mln EUR.

Nowe rozwiązania w porównaniu do poprzedniego działania to m.in:

  1. Płatność dla małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi (dla gospodarstw o powierzchni do 10 ha użytków rolnych) płatność w jednakowej wysokości do każdego ha UR zadeklarowanego do płatności ekologicznych niezależnie od rodzaju uprawy. Szacowana stawka płatności - 1 640 zł/ha.

  2. Dodatkowe wsparcie dla gospodarstw ze zrównoważoną produkcją roślinną i zwierzęcą obsada zwierząt od 0,5 do 1,5 DJP/ha na każdy hektar UR w gospodarstwie. Dodatkowa szacowana płatność do każdego hektara zgłoszonego do płatności ekologicznej - 573 zł/ha.

Szacowane podstawowe stawki płatności w ramach Interwencji WPR „Rolnictwo ekologiczne” wynoszą, odpowiednio dla:

  • upraw rolniczych: 1 697 zł/ha - w okresie konwersji; 1 571 zł/ha - po okresie konwersji;

  • upraw warzywnych: 3 021 zł/ha - w okresie konwersji; 2 391 zł/ha - po okresie konwersji;

  • upraw zielarskich: 1 856 zł/ha - w okresie konwersji i tyle samo po okresie konwersji;

  • podstawowych upraw sadowniczych: 3 105 zł/ha - w okresie konwersji; 1 961 zł/ha - po okresie konwersji;

  • upraw jagodowych: 2 495 zł/ha – w okresie konwersji; 2 213 zł/ha - po okresie konwersji;

  • ekstensywnych upraw sadowniczych: 1 326 zł/ha - w okresie konwersji/po okresie konwersji;

  • upraw paszowych na gruntach ornych: 1 638 zł/ha - w okresie konwersji; 1 504 zł/ha - po okresie konwersji;

  • trwałych użytków zielonych: 1 043 zł/ha - w okresie konwersji i tyle samo po okresie konwersji.

Źródło: MRiRW

Log in or Sign up