czwartek, 07 grudzień 2023
Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi  w okresie styczeń–sierpień 2023 r

Od początku 2023 r. przychody z polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych utrzymują się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W okresie styczeń–sierpień 2023 r. wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych za granicę wyniosła 34,1 mld EUR (157 mld zł) i była o około 11% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2022.

 Do wzrostu eksportu w 2023 r., podobnie jak w latach poprzednich, przyczyniały się również działania ze strony przemysłu rolno-spożywczego w kierunku doskonalenia jakości 
eksportowanych surowców i produktów oraz dywersyfikacji rynków zbytu. Równocześnie nieco ograniczająco na przychody uzyskiwane przez krajowych eksporterów branży rolno-spożywczej wpływały tendencje do umacniania się waluty krajowej względem euro, które to odnotowano w okresie od połowy lutego 2023 r. do końca lipca 2023 r. Na statystykę  uzyskiwanych wyników handlowych miała też wpływ wysoka baza cen żywności w analogicznym okresie 2022 r. spowodowana dynamicznym ich wzrostem po wybuchu wojny w Ukrainie. Nie bez znaczenia dla rynku eksportowego pozostawał czynnik ograniczonego dostępu do walut obcych niektórych krajów Afryki i Azji, co skutkowało 
redukcją zawieranych kontraktów. 

Podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej. W okresie styczeń–sierpień 2023 r. dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 25,0 mld EUR (wzrost o 9%), co stanowiło blisko 3/4 (73%) przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem. 
Eksport na rynek UE charakteryzuje się znaczną koncentracją geograficzną. Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Eksport do tego kraju w okresie styczeń–sierpień 2023 r. wyniósł 8,7 mld EUR i był o 14% większy niż przed rokiem. 


źródło: Biuro Analiz i Strategii KOWR

Log in or Sign up