poniedziałek, 24 czerwiec 2024
Kategoria: Aktualności

Holenderskie zbiory jabłek będą w tym roku mniejsze niż w 2022 roku. Oczekiwany jest średni zbiór gruszek. Wynika to jasno z informacji uzyskanych od GroentenFruit Huis i NFO na podstawie danych grupy roboczej ds. szacowania plonów

Działko przeciwgradowe. Fot. aguilarycia.com.ar
Działko przeciwgradowe. Fot. aguilarycia.com.ar
Kategoria: Aktualności

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości używania przez rolników dział przeciwgradowych otrzymaliśmy następująca odpowiedź :

"uprzejmie informuję co następuje. Z punktu widzenia przepisów o ochronie środowiska działania rolnika bądź sadownika nie mogą powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, a w szczególności nie mogą przekraczać akustycznego standardu jakości środowiska. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji i urządzeń określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112). Obowiązujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone w ww. rozporządzeniu ustalone zostały w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, który uznał, że poziom hałasu przekraczający wartości określone w tym rozporządzeniu jest szkodliwy dla zdrowia."

"Należy wskazać, że ochronie przed hałasem, w myśl art. 113 ust. 2 pkt 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), podlegają enumeratywnie określone rodzaje terenów faktycznie zagospodarowanych:

a) pod zabudowę mieszkaniową,

b) pod szpitale i domy pomocy społecznej

c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

d) na cele uzdrowiskowe,e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

,f) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby, mają zastosowanie wskaźniki:

- LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu odgodz. 600 do godz. 2200),

- LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu odgodz. 2200 do godz. 600).

Obowiązek przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów ciąży na wszystkich osobach fizycznych i prawnych. W związku z powyższym brak jest zgody czy przyzwolenia na odstępstwo od innych zakazów czy naruszenia norm określonych w przepisach odrębnych"


Pozostawiamy ją do indywidualnej oceny bez komentarza. 

Kategoria: Aktualności

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzano ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa – o powierzchni do 5 ha – i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Rolnicy Ci mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Kategoria: Aktualności

Z danych udostępnionych przez The World Apple and Pear Association (WAPA) wynika iż na dzień 1lipca 2023 roku zapasy jabłek w Unii Europejskiej wynosiły ok. 338 tys. ton.

W ciągu miesiąca od 1czerwca do 1 lipca 2023 roku z europejskich chłodni ubyło 373 tys. ton jabłek. Największe zapasy jabłek w lipcu 2023 roku znajdowały się we Włoszech – ok. 97 tys. ton , w Polsce – 70 tys. ton , i we Francji – ok. 40 tys. ton.

Kategoria: Aktualności

Przesąd na 3 sierpnia – zdobądź ten owoc

W kalendarzu ludowych przesądów początek sierpnia nakazuje nam unikać pecha i negatywnej energii. Jeszcze ostatni dzień lipca wskazuje, jakie miejsce jest wyjątkowo niekorzystne, a 2 sierpnia należy zacząć dzień od unikania popularnego składnika diety. Już kolejnego dnia możemy jednak zwrócić się z powrotem do pozytywnej energii i przyciągnąć szczęście. Wystarczy tylko skorzystać z mocy jabłek.

Kategoria: Aktualności

PROGNOSFRUIT 2023 odbywa się w Trentino we Włoszech,  w pierwszych dniach gromadząc ponad 300 delegatów z sektora jabłek i gruszek z Europy i spoza niej. Podczas pierwszych sesji konferencji opublikowano szacunki prognoz zbiorów jabłek i gruszek na nadchodzący sezon.

Kategoria: Aktualności

Lipcowy wolumen eksportu jabłek w 2023 r. jest o ponad 6 tys. ton wyższy od skali wysyłek z lipca 2022. Znaczącym rynkiem okazała się Białoruś 4 534 ton. 

Kategoria: Aktualności
Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. producenci rolni, którzy chcą odzyskać część kosztów związanych z zakupem oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogą złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego z dołączonymi fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego.
Kategoria: Aktualności

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. producenci rolni – którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2022 r. stały się niewypłacalne – mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Kategoria: Aktualności

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w ubiegłym tygodniu (25-26 lipca) przeprowadziła w dużych sklepach spożywczych na terenie całego kraju doraźne kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami. Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w blisko 35 proc. skontrolowanych sklepów.

Kategoria: Aktualności

Główny Urząd Statystyczny opublikował prognozy zbioru poszczególnych owoców i warzyw. 

Log in or Sign up