piątek, 22 wrzesień 2023
Kategoria: Aktualności
Kategoria: Aktualności

Według analiz, które przeprowadziliśmy jako Związek możemy się w tym sezonie spodziewać zbiorów jabłek nawet o ponad milion ton mniejszych niż w roku ubiegłym. Naszym zdaniem będą one oscylować wokół ilości 3 milionów ton, czyli o około 30 % mniej niż w sezonie 2022. Przypomnę, że rok temu było to nieco ponad 4 miliony ton.

Kategoria: Aktualności

Sezon w teorii powinien być bardziej udany. Jeśli w sposób uczciwy zadziała prawo podaży i popytu, a my - sadownicy nie wpadniemy w panikę, to jest szansa na zdecydowanie wyższe ceny - mówi w rozmowie z serwisem www.sadyogrody.pl Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.

Kategoria: Aktualności

Polscy producenci owoców miękkich załamują ręce, bo tak źle nie było jeszcze nigdy. Ogromne straty, które ponieśli w sezonie, będą nadrabiać latami albo zrezygnują z produkcji. Rządowa pomoc zdała się na nic. – Problem zakończył się wraz z końcem sezonu na owoce jagodowe, a ministerstwo zakończyło pseudo konsultacje – komentuje prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Mirosław Maliszewski.

Czy rządowe wsparcie dla producentów malin miało sens?

Krajowa Rada Izb Rolniczych otrzymała odpowiedź od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji polskich producentów owoców miękkich. Resort rolnictwa wskazał w liście wiele działań, które podjął, by wesprzeć będących w kryzysie sadowników w tym najczęściej wspominane:

Kategoria: Aktualności

Holenderskie zbiory jabłek będą w tym roku mniejsze niż w 2022 roku. Oczekiwany jest średni zbiór gruszek. Wynika to jasno z informacji uzyskanych od GroentenFruit Huis i NFO na podstawie danych grupy roboczej ds. szacowania plonów

Działko przeciwgradowe. Fot. aguilarycia.com.ar
Działko przeciwgradowe. Fot. aguilarycia.com.ar
Kategoria: Aktualności

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości używania przez rolników dział przeciwgradowych otrzymaliśmy następująca odpowiedź :

"uprzejmie informuję co następuje. Z punktu widzenia przepisów o ochronie środowiska działania rolnika bądź sadownika nie mogą powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, a w szczególności nie mogą przekraczać akustycznego standardu jakości środowiska. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji i urządzeń określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112). Obowiązujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone w ww. rozporządzeniu ustalone zostały w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, który uznał, że poziom hałasu przekraczający wartości określone w tym rozporządzeniu jest szkodliwy dla zdrowia."

"Należy wskazać, że ochronie przed hałasem, w myśl art. 113 ust. 2 pkt 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), podlegają enumeratywnie określone rodzaje terenów faktycznie zagospodarowanych:

a) pod zabudowę mieszkaniową,

b) pod szpitale i domy pomocy społecznej

c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

d) na cele uzdrowiskowe,e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

,f) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby, mają zastosowanie wskaźniki:

- LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu odgodz. 600 do godz. 2200),

- LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu odgodz. 2200 do godz. 600).

Obowiązek przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów ciąży na wszystkich osobach fizycznych i prawnych. W związku z powyższym brak jest zgody czy przyzwolenia na odstępstwo od innych zakazów czy naruszenia norm określonych w przepisach odrębnych"


Pozostawiamy ją do indywidualnej oceny bez komentarza. 

Kategoria: Aktualności

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzano ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa – o powierzchni do 5 ha – i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Rolnicy Ci mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Kategoria: Aktualności

Z danych udostępnionych przez The World Apple and Pear Association (WAPA) wynika iż na dzień 1lipca 2023 roku zapasy jabłek w Unii Europejskiej wynosiły ok. 338 tys. ton.

W ciągu miesiąca od 1czerwca do 1 lipca 2023 roku z europejskich chłodni ubyło 373 tys. ton jabłek. Największe zapasy jabłek w lipcu 2023 roku znajdowały się we Włoszech – ok. 97 tys. ton , w Polsce – 70 tys. ton , i we Francji – ok. 40 tys. ton.

Kategoria: Aktualności

Przesąd na 3 sierpnia – zdobądź ten owoc

W kalendarzu ludowych przesądów początek sierpnia nakazuje nam unikać pecha i negatywnej energii. Jeszcze ostatni dzień lipca wskazuje, jakie miejsce jest wyjątkowo niekorzystne, a 2 sierpnia należy zacząć dzień od unikania popularnego składnika diety. Już kolejnego dnia możemy jednak zwrócić się z powrotem do pozytywnej energii i przyciągnąć szczęście. Wystarczy tylko skorzystać z mocy jabłek.

Kategoria: Aktualności

PROGNOSFRUIT 2023 odbywa się w Trentino we Włoszech,  w pierwszych dniach gromadząc ponad 300 delegatów z sektora jabłek i gruszek z Europy i spoza niej. Podczas pierwszych sesji konferencji opublikowano szacunki prognoz zbiorów jabłek i gruszek na nadchodzący sezon.

Kategoria: Aktualności

Lipcowy wolumen eksportu jabłek w 2023 r. jest o ponad 6 tys. ton wyższy od skali wysyłek z lipca 2022. Znaczącym rynkiem okazała się Białoruś 4 534 ton. 

Log in or Sign up